Структура методичної роботи з учителями гімназії

    

Згідно рішення педагогічної ради від 1 вересня 2009 року педагогічний колектив гімназії

в 2009-2010 н.р. працює над реалізацією законів України "Про освіту",

"Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті,

Держаних програм "Учитель", Концепції середньої загальної освіти (12 річна школа),

обласної програми "Освіта Київщини", обласної та районної програми "Обдарована дитина",

інших нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу;

забезпеченням державних стандартів освіти; втіленням ідеї гармонійного поєднання

інтересів особи, суспільства, держави; впровадженням у практику роботи індивідуальних

технологій навчання та виховання; формуванням навиків здорового способу життя

учнівської молоді; створенням психолого-педагогічних передумов

особистісно-зорієнтвантованої системи навчання і виховання в умовах

реформування національної системи світи.

Основними напрямками діяльності закладу визначено:

- забезпечення прав учнів отримати освіту на рівні міжнародних стандартів;
- підготовка учнів до навчання у ВНЗ у системі Болонського процесу,

- підготовка учнів до зовнішнього незалежного тестування у центрах

    моніторингу якості освіти,

- вивчення досвіду викладання основ наук, його узагальнення і систематизація,

   упровадження кращих розробок у навчально-виховний процес;

- широке використання активних форм та методів навчання;
- інтеграція інноваційних технологій викладання навчальних дисциплін;
- здійснення постійного моніторингу успішності учнів за рейтинговою системою,
- комп’ютеризація кабінетів методичної роботи, бібліотеки, заступників директора;
- напрацювання власної корпоративної культури, створення позитивного іміджу закладу.

Реалізація цих напрямків досягається завдяки: 

- аналізу сучасних навчальних програм, використанню авторських програм, спецкурсів;
- модернізації сучасних навчальних програм;

- дотриманню необхідного обсягу знань, умінь та навичок учнів, зазначених у

Державних стандартах навчальних дисциплін; 

- вдосконалення рейтингової системи оцінювання

   ( з метою активізації навчальної діяльності учнів); 
- застосування технології балів заохочування;
- поповнення фонду електронної бібліотеки необхідною навчально-методичною літературою;
- оформленню навчальних кабінетів з кожного предмету;
- поєднанню теоретичного навчального матеріалу з практичним його застосуванням;
- роботі над вдосконаленням сайту гімназії;
- створенню учнівських груп для підготовки до олімпіад;
- участі в олімпіадах, конкурсах, іграх;
- створенню електронного тестового тренажеру з основ наук;
- проведенню інтегрованих уроків, ігор, конкурсів, вікторин, олімпіад;
- застосуванню в навчальному процесі лекційно-практичної форми навчання в 10-11 класах;
- вивченню та застосуванню ресурсів Інтернету з основ наук;
- організації діяльності учнівського самоврядування.


Принципи організації навчально-виховного процесу:

гуманізація та гуманітаризація, єдність загальнолюдського й національного, розвивальний

характер навчання, співробітництво та життєтворчість, диференціація

та індивідуалізація, оптимізація. 

Форми навчальної роботи:

інтегровані заняття, ділові та імітаційні ігри, театралізовані уроки, дискусії, диспути,

заняття в бібліотеках. Модернізуються традиційні форми та методи – лекції, бесіди,

різноманітні види роботи з літературою, проблемні завдання, вправи, семінари,

різноманітні засоби навчання. У старших класах обов’язковими є проектування,

моделювання, конструювання, пошуково-дослідні роботи, заняття в лабораторіях,

практика на виробництві, заняття з мультимедійними системами. 
З метою формування культури здоров'я школярів, забезпечення функціонування програми

"Формування здорового способу життя у школярів" в гімназії продовжено роботу

за проектом "Діалог" та за проектом "Рівний-рівному". 
Робота соціального педагога здійснюється за програмою превентивного виховання

"Майбутнє починається сьогодні" 
Функціонує система заохочувальних балів та рейтингового оцінювання діяльності

гімназистів з метою підвищення результативності і якості, удосконалення змісту,

форм навчально-виховного процесу. 

У рамках роботи над науко-методичною проблемою працюють творчі групи вчителів:

1. Уведення здоров’язберігаючих технологій у

     навчально-виховний процес. – керівник Скаба. Л.П. 

2. Застосування мультимедійної техніки на навчальних заняттях

      з основ наук. – керівник Чава В.А. 

3. Удосконалення сайту гімназії. – керівник Іценко В.О. 

Робота наукового товариства учнів (НТУ) здійснюється за напрямками:

· робота МАН;
· участь членів НТУ у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін;
· участь у конкурсі-захисті МАН;
· участь у різноманітних конкурсах, оголошених МОНУ;
· робота над предметними сторінками сайту гімназії;

· накопичення і систематизація матеріалів для створення у

   перспективі мікронаукового центру. 

Теми педагогічних рад: