Умови прийому учнів до 5-ого (1 -ого гімназійного) класу
                   Правила приймання учнів 
  до Таращанської районної гімназії «Ерудит»
1. Загальні положення.
1.1. Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі. 
1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання. 
1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 
2. Організація конкурсу. 

2.1 Конкурсний прийом учнів до 1-го класу гімназії організований з урахуванням

спеціалізації даного навчального закладу, яка відображена у його Статуті та у повній

відповідності до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій,

ліцеїв …» затвердженої наказом МОН України від 19 червня 2003 року №389. 

2.2 Конкурсне приймання учнів до 1-го класу гімназії оголошується не пізніше ніж

за два місяці до початку конкурсних випробувань. Умови конкурсу доводяться до

відома населення через місцеві засоби масової інформації. Для всіх бажаючих протягом

місяця до початку конкурсних випробувань гімназія влаштовує зустріч з адміністрацією,

викладачами, на якій знайомить з умовами навчання, програмами, навчальними планами тощо. 

2.3. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсних випробувань в приміщенні гімназії

вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводяться випробування. 

2.4. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться після

закінчення навчального року. 

2.5. У випадку наявності вільних місць після проведення конкурсного відбору приймальна

комісія може організувати додатковий конкурсний набір. 

2.6. До додаткового конкурсного відбору також допускаються учні,

які не змогли бути присутні на конкурсі з поважних причин. 

2.7. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального

року за наявності вільних місць на таких самих умовах, що й основне.

При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 

2.8. Для проведення конкурсу створюється приймальна комісія, з кожного предмета

створюються предметні комісії, склад яких затверджується наказом

директора гімназії за погодженням з Радою гімназії. 

2.9. Батьки учнів подають особисту заяву на ім’я директора та табель успішності дитини. 

2.10. До заяви можуть додаватися, оформлені належним чином документи, на підставі

яких може бути встановлено пільги при вступі до гімназії: грамоти, дипломи,

свідоцтва про успішні виступи в олімпіадах, турнірах, конкурсах. 

2.11. До гімназії зараховуються без конкурсних випробувань абітурієнти,

які стали переможцями І етапу та призерами наступних етапів олімпіад, конкурсів,

інтелектуальних турнірів з профільних предметів, запроваджених або

прийнятих до уваги приймальною комісією. 

2.12. Випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову

середню загальну освіту з відзнакою, зараховуються без конкурсних випробувань. 

2.13. Пільги при зарахуванні в гімназію мають діти-сироти, діти позбавлені

батьківського піклування, діти-інваліди. 

2.14. За результатами співбесіди зараховуються по 3 учні, батьки яких уклали з гімназією

угоду про надання благодійної спонсорської допомоги на розвиток матеріальної бази гімназії. 

3. Проведення конкурсу 

3.1. Вступні випробування. Учні, які вступають до 1-го класу, складають такі іспити:

українська мова (письмово), українська література (письмово) – в групу

гуманітарно-мистецького профілю, та математика (письмово),

природознавство (письмово) – в групу природничо-математичного

профілю за відповідний рівень програм загальноосвітньої школи. 

3.2. Зміст і форму проведення вступних випробувань встановлює приймальна

комісія за місяць до їх початку. 

3.3. Варіанти письмових завдань для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати

навчальним програмам загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються

методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням

з науково-методичною радою гімназії. Можливе часткове використання творчих завдань. 

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії проводяться

за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання на

тих же умовах і з тих же предметів та за умови ліквідації академрізниці. 

3.5. Приймання учнів, що навчалися раніше у гімназіях, ліцеях чи спеціалізованих школах,

може відбуватися за співбесідою. 

3.6. Для проведення іспитів у письмовій формі учням видається папір із штампом гімназії,

при чому передбачається, що перша сторінка повинна відділятися для подальшого шифрування.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і

передаються для перевірки комісії без титульної сторінки. Дешифруються роботи головою

приймальної комісії після остаточного рішення комісії щодо виставлення балів. 

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в гімназії протягом року. 

3.8. Результати перевірки письмових робіт оформляються у вигляді протоколів і зберігаються

у тому ж порядку, що і протоколи державної підсумкової атестації. 

3.9. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку,

на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях,

терміни проведення яких визначає директор гімназії. 

3.10. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань,

що відбуваються в різні дні. 

4. Порядок зарахування. 

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом

директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом

5-ти днів після оголошення результатів конкурсу. 

4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта),

особова справа, медична картка встановленого зразка. 

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії,

вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня

після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія за погодженням із

відділом освіти Таращанської РДА. Проведення додаткових випробувань під час розгляду

апеляцій забороняється. 

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію,

останні можуть звернутись до відділу освіти Таращанської РДА, який створює свою

апеляційну комісію, рішення якої є остаточним. 

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі,

де вони навчались до участі в конкурсі або вступають до іншого загальноосвітнього

навчального закладу, якщо вони навчались в початкових класах ТРГ «Ерудит». 

5. Контроль за проведенням конкурсу. 

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог

«Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей» 

5.2. Контроль за організацією, проведенням конкурсу і зарахуванням учнів до ТРГ «Ерудит»

за результатами конкурсного відбору покладається на відділ освіти Таращанської райдержадміністрації.